Kurzy celoživotního vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí 01 Klimatizace a větrání, uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání dvou semestrální kurz Větrání a klimatizace.

Obsahem studia jsou teoretické a praktické základy větrání a klimatizace (podrobná osnova). Studium je určeno zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky a praktická cvičení – výpočtová i experimentální).

Odborný garant studia: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Lektoři: Ing. Martin Barták, Ph.D., prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., prof. Ing. František Drkal, CSc., doc. Ing. Jiří Hemerka, Ph.D., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Luděk Mareš, Ing. Vladimír Šulc, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Osnova kurzu

Zahájení kurzu: březen 2022

Rozsah výuky: 144 hodin formou 4 třídenních soustředění v každém semestru

Místo výuky: Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6 – laboratoře Ústavu techniky prostředí

Plánek budovy a cesta do laboratoří

Termíny výuky: Začátek výuky vždy od 9.00 h

Rozvrh výuky: Rozvrh hodin 2. semestr

2. semestr: září – prosinec 2022

13.9. až 15.9.2022
11.10. až 13.10.2022
8.11. až 10.11.2022
6.12. až 8.12.2022

Učební materiály: Účastníci kurzu obdrží kompletní učební texty (skripta nebo sylaby).

Způsob ukončení kurzu: Písemný test. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.

Pokyny pro zájemce: Přihlášku vyplňte na následujícím odkazu:

https://czv.cvut.cz/699-vetrani-a-klimatizace/prihlaska/

Uzávěrka přihlášek je 20. 2. 2022. Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen kapacitou přednáškové místnosti.

Akreditace ČKAIT: Kurz byl zařazen do databáze CŽV s bodovým ohodnocením 3 body https://www.ckait.cz/czv/3402896

Účastnický poplatek ve výši 30 000 Kč (vč. DPH) pro jednoho účastníka zahrnuje náklady na organizaci studia, přednášky, praktická, výpočetní a laboratorní cvičení. Poplatek za kurz uhraďte dle pokynů po podání přihlášky. Variabilní symbol bude vygenerován automaticky. Platbu proveďte nejpozději do 20.1. 2022. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

V případě, že za vás platí poplatek zaměstnavatel, prosíme o zaslání fakturačních údajů a vystavíme vám zálohovou fakturu.

S každým z účastníků bude sepsána smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání, kterou účastníci obdrží na první hodině výuky. Pokud kurz ze závažných důvodů nebude otevřen, sdělí pořadatel přihlášeným nový termín konání a vrátí jim vložené finanční prostředky.

Kontakt: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2433).

Anotace kurzu: Kurz Vytápění pořádaný v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vytápění. Tematicky obsáhne problematiku vnitřního prostředí, tepelných bilancí vytápěného prostoru, potřeb tepla a paliva, otopných soustav, tepelných izolací pojistných
a zabezpečovacích zařízení, otopných ploch a zdrojů tepla. Nemalá část kurzu bude věnována i CZT, kotelnám, problematice navrhování systémů přípravy TV, stejně jako regulaci a hydraulice otopných soustav, solární tepelné technice a tepelným čerpadlům. Nedílnou součástí kurzu bude i zvládnutí problematiky základů větrání a větrání kotelen spolu s přívodem spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Kurz je koncipován jako plně výukový a v průběhu kurzu budou probíhat konzultace jak probrané látky, tak i projektů účastníků, kterými se zrovna zabývají.

Kurz je dvousemestrální v rozsahu 144 výukových hodin a začíná 14. 9. 2021. V každém semestru budou realizovány čtyři třídenní přednáškové bloky. Účastníci kurzu získají po úspěšném obhájení projektu osvědčení o absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze, Fakultě strojní.

Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, event. měření, konzultace a samostatné studium).

Kurz je dvousemestrální a bude probíhat na Fakultě strojní, ČVUT v Praze v termínech:

Zimní semestr:

  • 14. 9. 2021 až 16. 9. 2021
  • 12. 10. 2021 až 14. 10. 2021
  • 23. 11. 2021 až 25. 11. 2021
  • 14. 12. 2021 až 16. 12. 2021

Letní semestr:

  • 15. 2. 2022 až 17. 2. 2022
  • 15. 3. 2022 až 17. 3. 2022
  • 12. 4. 2022 až 14. 4. 2022
  • 10. 5. 2022 až 12. 5. 2022

Účastníci kurzu získají po úspěšném obhájení projektu osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání podepsané rektorem a děkanem.

Účastnický poplatek činí 24 000,- Kč

Uzávěrka přihlášek je 6. 9. 2021

Přihlášku prosím vyplňte přes aplikaci https://fs.cvut.cz/vytapeni-2021

Při malém počtu zájemců si pořádající organizace vyhrazuje právo v daném roce kurz neotevřít.

Více info

Témata přednášek: Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Měření při předávání VZT zařízení do provozu. Energetická náročnost VZT. Současné trendy v provozování TZB. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov. Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru. Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Navrhování klimatizačních systémů. Vlhčení a odvlhčování vzduchu. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy. Klimatizace administrativních budov. Sálavé chladicí systémy. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace. Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven. Zařízení pro odvod kouře a tepla. MaR vzduchotechnických systémů. Filtrace pro VZT zařízení. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest. ZZT a jeho ekonomie. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB. Rozvody tepla a chladu. Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.

Více info

Anotace kurzu: Kurz Vytápění pořádaný v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vytápění. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, experimentální měření, projekt a samostatné studium). Kurz je koncipován jako plně výukový, a tak jeho nedílnou součástí bude i zpracování projektu vytápění, který bude v průběhu kurzu konzultován s přednášejícími a na závěr kurzu obhajován.Účastníci kurzu získají po úspěšném obhájení projektu osvědčení o absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní.

Více info