Pro praxi

Nabídka pro praxi – Leták ke stažení

Ústav techniky prostředí se zabývá jak základním, tak aplikovaným výzkumem pro praxi. Firmám a institucím můžeme nabídnout pomoc při řešení nadstandardních problémů, koncepčních řešení, ověřování funkčních prvků (v laboratorních podmínkách nebo in-situ),  v oblasti větrání a klimatizace, vytápění a dalších oborů techniky prostředí. Zároveň mohou firmy využít možnosti inzerce pro budoucí uplatnění našich absolventů jako jejich možných budoucích zaměstnanců.

Staňte se naším partnerem a využijte možnosti vzájemné spolupráce

 • Nabídněte budoucím absolventům uplatnění
 • Prezentujte vaší společnost v prostorách Fakulty strojní
 • Přednášejte studentům odbornou tématiku
 • Řešte technické problémy formou diplomových prací
 • Využijte odborného poradenství
 • Zadejte nám řešení vašich problémů formou smluvního výzkumu
 • Spolupracujte s námi na grantových projektech

Co nabízíme?

Energetické simulační výpočty budov a systémů

Realizujeme energetické výpočty budov a technických systémů vytápění, větrání a klimatizace v pokročilých simulačních programech (ESP-r, TRNSYS) za účelem optimálního navržení zdroje energie. Provádíme studie systémového řešení nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Detailní informace z počítačových simulací umožňují zvolit vhodnou koncepci zdrojů tepla a chladu v řešených objektech vč. distribuce. Posouzení řešení využívajících akumulace v budově či systému. Noční chlazení, aktivace betonu, využití vrtů pro vytápění/ chlazení, optimalizace velikosti zásobníků teplé chladné vody. Posouzení parametrů vnitřního prostředí pro dané řešení, vyhodnocení tepelné pohody.

Simulaci proudění

Pro stanovení parametrů vnitřního prostředí ve větraných, vytápěných a klimatizovaných prostorách používáme počítačovou simulaci proudění (CFD). Metodu lze využít při analýzách proudění v potrubních systémech, sdílení tepla na výměníkových plochách, detailním řešení distribuce vzduchu v prostoru apod.

Analýzu vnitřního prostředí budov

Provádíme měření tepelně-vlhkostního stavu vnitřního prostředí budov, hodnocení stavu vnitřního prostředí, čistoty ovzduší, kvality větrání, měření a vyhodnocení rizika průvanu apod.

Měření hluku v laboratorních podmínkách i v komunální sféře

Provádíme měření hluku strojních zařízení v experimentálních podmínkách (hluková komora) i ve venkovním prostředí. Dále pak měření v pracovním i mimopracovním prostředí. Hodnocení hlukové zátěže od strojních zařízení. Provádíme projektové studie a posudky hlučnosti zařízení techniky prostředí.

Výkonová měření zařízení a experimentální ověřování prvků

Měření výkonových parametrů zařízení techniky prostředí (výměníky, ventilátory, otopná tělesa), měření tlakových ztrát, měření hladin akustického výkonu zařízení techniky prostředí. Měření klimatizačních jednotek a distribuce vzduchu.

Bezkontaktní měření teplot – termovize

Provádíme mapování povrchových teplot ve vazbě na kontrolu kvality výroby (defektoskopie), kontrolu kvality stavby budov (tepelné mosty) a provozní charakteristiky procesů (obráběcí a odlévací procesy, zatěžovací cykly spalovacích motorů, speciální aplikace v oblasti potravinářství, zdravotnictví apod.). Měření pásma velmi vysokých teplot (až 2000 °C).

Teplotechnické a provozní charakteristiky otopných ploch

Měření tepelného výkonu otopných ploch, stanovení dynamického chování otopných ploch (doby setrvačnosti náběhu a chladnutí, vliv regulačního zásahu na dosahovaný tepelný výkon). Návrh otopných ploch. Využití otopných ploch pro chlazení – hybridní otopná tělesa.

Monitoring provozovaných budov a klimatizačních systémů

Ve spolupráci s provozovateli budov provádíme provozní monitoring energetických systémů budov a následné analýzy jejich provozu za účelem snižování spotřeby energie. Optimalizaci provozu klimatizačních systémů, analýzy dat, vyhodnocení energetického monitoringu, dokročení při instalaci měření a monitorování. Řešení problémů s vnitřním prostředím, provozem větrání a klimatizace, zdroje tepla chladu, vytápění ve výrobních závodech a průmyslových objektech.

Měření emisí

Měření odlučovacích schopností filtračních materiálů, měření prašnosti ve vnitřním prostředí s použitím počítače částic, tříděný odběr vzorků emisí a imisí, ověření funkce čističek vzduchu.

Zkoušky solárních tepelných kolektorů

Ve spolupráci s partnerským pracovištěm nabízíme zkoušky výkonnosti a spolehlivosti solárních kolektorů v místě instalace nebo v laboratorních podmínkách. Soustředíme se především na integraci solárních kolektorů do obálky budov, energetické hodnocení solárních kolektorů a soustav, vývoj a matematické modelování solárních kolektorů a soustav, simulační studie a analýzy solárních soustav a pokročilých soustav s obnovitelnými zdroji tepla.

Dále nabízíme..

 • Pedagogickou činnost formou školení nebo kurzu na vybrané téma; pořádámekurzy celoživotního vzdělávání.
 • Odbornou pomoc při výběrových řízeních.
 • Expertní činnost a poradenskou činnost při přípravě projektů, návrhů energetickýchsystémů budov – vytápění, větrání a klimatizace, volba zdroje energie s ohledem na energetickou náročnost budov vč. zpracování projekčních studií, vč analýz hospodárnosti chodu zařízení techniky prostředí.
 • Odbornou a znaleckou činnost.
 • Spolupráci na výzkumu a vývoji formou smluvního výzkumu nebo grantovéhořešení, pomůžeme vám s přípravou grantového projektu.
 • Normalizační činnost v oborech vytápění a vzduchotechnická zařízení (Centrum technické normalizace).