Magisterské studium

Rámcová témata diplomových prací – TŽP a IB

Témata DP si studenti zapisují přímo v KOSu.

Vypsaná témata diplomových prací

Požadavky na strukturu diplomové práce na Ú 12116

Diplomová práce by měla mít rozsah min. cca 50 normovaných stran, tj. 50 x 1800 znaků.

Struktura

Diplomová práce má tuto strukturu:

 • Titulní list
 • Zadání diplomové práce
 • Souhrn v ČJ a AJ (Summary)
 • Prohlášení o samostatném vypracování práce
 • Obsah s uvedenými stránkami kapitol a subkapitol
 • Soupis použitého značení
 • Úvod
  • zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění problému, který student bude řešit,
  • současný stav problematiky,
  • stanovení cíle a pracovních hypotéz diplomové práce.
 • Teoreticko – metodická část práce
  • vyšší teoretické poznatky vztahující se k danému problému,
  • charakteristika metod a postupů, které diplomant pro řešení problému použije.
 • Analytická, resp. praktická část diplomové práce
  • obsahuje vlastní řešení problému, kde by měl student prokázat, že je schopen aplikovat poznatky získané studiem a formulovat vlastní stanovisko.
 • Závěr
  • Diplomant se v této části vrací k cílům a pracovním hypotézám, které formuloval na počátku práce, a hodnotí, zda se mu je podařilo potvrdit či vyvrátit či zcela splnit. V případě diplomových prací s praktickým zaměřením by student měl dále nastínit doporučení a návrhy, jejichž realizace v praxi by pomohla vyřešit problém zkoumaný v diplomové práci.
 • Seznam literatury a použitých pramenů
  • Jednotlivé publikace se uvádějí a číslují průběžně a zapisují dle standardu stanoveného ústavem. V textu diplomové práce se odkazuje na použitou literaturu a prameny (např. [L25]).
 • Přílohy – obrázky, grafy, tabulky apod.
  • Nejsou-li účelně zařazeny přímo v textu, připojují se na konec práce v podobě příloh. Průběžně se očíslují a v textu se na jejich čísla odkazuje. Pokud nejsou obrázky a grafy výsledkem vlastní práce, uvádí se jejich původ. Před přílohami je zařazen seznam všech příloh. Originály výkresové dokumentace se uložené na CD vkládají do vlastního obalu na třetí straně desek.

Vložené CD obsahuje jak veškeré přílohy, tak vlastní bakalářskou práci.

Související dokumenty

Logo a grafický manuál ČVUT

Titulní strana diplomové práce (namísto roku se uvede číslo práce!)

Struktura diplomové práce ve formátu *.doc

Prohlášení studentů v diplomové práci

Zapsání nebo kontrola anotace diplomové práce

Pravidla pro psaní literatury v DP

Časté formální chyby v DP

Návod na vložení anotačních údajů o závěrečné práci STUDENTEM do KOSu

Doporučujeme

Jak psát vysokoškolské závěrečné práce