Doktorské studium

Kritická literární rešerše

 • Formulace uvažovaného cíle disertace (vychází ze zadaného tématu disertace školitelem a jeho rozboru se školitelem).
 • Relevantní publikace – plná reference (je potřeba důkladně prozkoumat jak domácí, tak hlavně světové publikace zabývající se daným či podobným tématem).
 • Uvést autory a název publikace (do seznamu literatury na konci rešerše pak uvést publikaci standardním úplným zápisem).
 • Napsat odstavec o tom, co je obsahem publikace.
 • Napsat alespoň odstavec o tom, zda řeší část uvažovaného cíle disertace, jak je nápomocna k řešení disertace, event. s čím v ní nelze souhlasit.
 • Závěr – zde zdůvodnit, zda je uvažovaný cíl/cíle nový pro lidské poznání tak, aby byla práce disertabilní.
 • Nutno uvést alespoň 5 validních publikací.
 • Rešerše by měla mít alespoň 10 stran.

Literární rešerše

Studie k disertační práci

Studie obsahuje stručné shrnutí stavu studované problematiky ve světě doplněnou o dosavadní výsledky vlastní práce v oblasti tématu disertační práce. Studii doktorand předkládá svému školiteli v průběhu druhého ročníku prezenční formy studia.  Studie především obsahuje:
a) shrnutí stavu řešení tématu disertační práce ve světě (identifikace problému a formulace cílů, studium teorie, kritický rozbor dostupné relevantní literatury),
b) dosavadní výsledky řešení tématu disertační práce doktorandem (výsledky mohou být prezentovány též souborem předložených publikací doktoranda),
c) návrh dalšího postupu v přípravě disertační práce a upřesnění jejího tématu a názvu (metoda, rámcový časový plán, zdroje).

Studii je vhodné zpracovat formou vědeckého článku. Její struktura je členěna následovně:

 • Úvod
 • Stav problematiky (stručně se vyjde z vypracované kritické literární rešerše)
 • Cíle (je nutno vyjmenovat cíle disertační práce se zaměřením na teoretické a praktické nové přínosy řešené problematiky)
 • Metody řešení (podrobně se popíší metody zvolené pro řešení tématu disertace a dosažení splnění cílů)
 • Aplikace (podrobně se popíše stávající stav řešení disertace, úroveň dosažení cílů a stávající získané přínosy pro teorii a praxi)
 • Závěr (v závěru nebude pouhé zhodnocení, ale musí v něm být jednoznačně vytyčen další postup, event. včetně časového horizontu dosažení splnění všech cílů)
 • Literatura (zde by měla být uvedena již i vlastní publikační činnost)

Struktura doktorské disertační práce

Některé doktorské práce jsou psány jako výzkumné zprávy bez jasných zobecňujících cílů zjištěných na základě stavu poznání v daném oboru.

Obvyklá struktura doktorské práce:

 • kritická rešerše
 • cíle
 • metody řešení
 • výsledky a jejich analýza
 • závěry – splnění cílů a výhledy

Závěry musí obsahovat zobecnění výsledků na základě jejich zhodnocení a rozboru. Výsledky práce musí být publikovány nebo přijaty k publikaci a je nutno je v textu práce a přehledu splnění cílů ocitovat jako publikace autora.

Postup při odevzdávání práce a termíny

Po kontrole školitelem je nutno práci předložit v nesvázané formě ke kontrole ORO (Oborová rada oboru) na ústavu.

Kontrolu u členů Oborové rady oboru na ústavu zajišťuje předseda ORO (doc. Hemerka). Doktorand připomínky projedná se svým školitelem a zapracuje do konečného návrhu disertační práce.

Konečný návrh práce předloží doktorand spolu se všemi dalšími dokumenty (včetně stanoviska školitele) ke kontrole na oddělení pro VaV nejpozději do 7 let od zahájení studia. Tento termín je nepřekročitelný.

Opravenou práci na základě připomínek proděkana pro VaV je nutno dodat ne později než 6 měsíců před koncem 8. roku od zahájení studia. Později dodané práce nebudou na VaV přijímány, nebo není možné zajistit jejich obhajobu v požadovaném termínu do konce 8. roku od zahájení studia a v náležité kvalitě.

Informace oddělení pro VaV

Informace proděkana VaV pro doktorandy

Disertace a jejich kvalita (prof. Valášek)

Co hodnotí oponent