Bakalářské studium

Rámcová témata bakalářských prací oboru Technika životního prostředí

Témata BP si studenti zapisují přímo v KOSu.

Vypsaná témata bakalářských prací

Požadavky na strukturu bakalářské práce na Ú 12116

Bakalářská práce by měla mít rozsah min. cca 30 normovaných stran, tj. 30 x 1800 znaků.

Struktura

Bakalářská práce má tuto strukturu:

 • Titulní list
 • Zadání bakalářské práce
 • Souhrn v ČJ a AJ (Summary)
 • Prohlášení o samostatném vypracování práce
 • Obsah s uvedenými stránkami kapitol a subkapitol
 • Soupis použitého značení
 • Úvod
  • zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění problému, který student bude řešit,
  • současný stav problematiky,
  • stanovení cíle a pracovních hypotéz bakalářské práce.
 • Teoreticko – metodická část práce
  • vyšší teoretické poznatky vztahující se k danému problému,
  • charakteristika metod a postupů, které student pro řešení problému použije.
 • Analytická, resp. praktická část bakalářské práce
  • obsahuje vlastní řešení problému, kde by měl student prokázat, že je schopen aplikovat poznatky získané studiem a formulovat vlastní stanovisko.
 • Závěr
  • Student se v této části vrací k cílům a pracovním hypotézám, které formuloval na počátku práce, a hodnotí, zda se mu je podařilo potvrdit či vyvrátit či zcela splnit. V případě bakalářských prací s praktickým zaměřením by student měl dále nastínit doporučení a návrhy, jejichž realizace v praxi by pomohla vyřešit problém zkoumaný v bakalářské práci.
 • Seznam literatury a použitých pramenů
  • Jednotlivé publikace se uvádějí a číslují průběžně a zapisují dle standardu stanoveného ústavem. V textu bakalářské práce se odkazuje na použitou literaturu a prameny (např. [L25]).
 • Přílohy – obrázky, grafy, tabulky apod.
  • Nejsou-li účelně zařazeny přímo v textu, připojují se na konec práce v podobě příloh. Průběžně se očíslují a v textu se na jejich čísla odkazuje. Pokud nejsou obrázky a grafy výsledkem vlastní práce, uvádí se jejich původ. Před přílohami je zařazen seznam všech příloh. Originály výkresové dokumentace se uložené na CD vkládají do vlastního obalu na třetí straně desek.

Vložené CD obsahuje jak veškeré přílohy, tak vlastní bakalářskou práci.

Související dokumenty

Logo a grafický manuál ČVUT

Titulní strana bakalářské práce (namísto roku se uvede číslo práce!)

Struktura bakalářské práce ve formátu *.doc

Prohlášení studentů v bakalářské práci 

Zapsání nebo kontrola anotace bakalářské práce

Pravidla pro psaní literatury v BP

Časté formální chyby v BP

Návod na vložení anotačních údajů o závěrečné práci STUDENTEM do KOSu

Doporučujeme

Jak psát vysokoškolské závěrečné práce