Studijní obory a programy

Obory a programy na Ústavu techniky prostředí

Základní směry oboru Technika životního prostředí

VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACEPikto_větrání_03_2014

Studenti získávají konstrukční a projekční znalosti prvků a systémů pro zajišťování čistoty ovzduší a tepelného komfortu v obytných a průmyslových objektech (byty, nemocnice, divadla, kina, obchody, restaurace a výrobní objekty zvláště ve strojírenství, energetice, hutích, chemii, zemědělství, elektrotechnice). Úprava vzduchu (filtrace, ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování) je založena na aplikacích termomechaniky a hydromechaniky. Většina zařízení je provozována v automatickém režimu. Kvalifikace v oboru zahrnuje i automatickou regulaci a chlazení. V návrzích a projekčních pracích (výpočtech, kreslení) se při výuce uplatňuje výpočetní technika a simulační metody.

VYTÁPĚNÍPikto_topení_03_2014

Předmětem výuky jsou metody návrhu ústředního vytápění, rozvodů tepla a zdrojů tepla pro vytápění, které dnes přechází převážně na ušlechtilá paliva, stejně jako konstrukční a projekční znalosti. Uplatňuje se zde soubor technických řešení v sestavě: zdroj tepla (kotel, alternativní zdroj energie včetně zpětného získávání tepla) – rozvody teplonosné látky (hydraulika rozvodů vody, hydraulické vyvažování…) – akumulace tepla (navrhování zásobníků tepla) – otopné plochy (otopná tělesa, podlahová, stěnová a stropní otopná plocha) – regulace a měření spotřeby tepla. V oboru se výrazně projevuje nutnost snižování spotřeby energie a to jak lepším tepelně-technickým řešením budov, tak uplatněním moderních systémů vytápění, vhodného návrhu otopných ploch a hydraulických parametrů otopných soustav včetně regulace tepelného výkonu.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIEPikto_alternativní_03_2014

Absolventi zvládnou navrhování a hodnocení přínosů zařízení využívajících alternativních zdrojů energie, zejména sluneční energie (solární tepelné soustavy), energie prostředí (tepelná čerpadla) a energie biomasy. Zvládnou navrhovat jak jednotlivé prvky pro využívání a přeměnu energie (solární kolektory, tepelná čerpadla …), tak i kompletní energetické soustavy a aplikace. Umí vyhodnotit ekonomické i ekologické přínosy.

OCHRANA OVZDUŠÍPikto_ovzduší_03_2014

Výuka je zaměřena na konstrukci a projekci odlučovačů tuhých a plynných znečišťujících látek, měření emisí a imisí, hodnocení znečištění ovzduší, legislativu v ochraně ovzduší, základy rozptylu znečišťujících látek v atmosféře. Ve výuce se čerpá z bohatých zkušeností při zapojení ústavu do řešení výzkumných a vývojových projektů a spolupráce s průmyslem na konkrétních úkolech v oblasti ochrany ovzduší.

HLUK A VIBRACEPikto_hluk_03_2014

Odborná kvalifikace v této oblasti je neopominutelnou částí vzdělání techniků zabývajících se ochranou životního prostředí i projektantů vzduchotechnických a vytápěcích zařízení. Umožňuje absolventům ucházet se o místa konstruktérů, projektantů i specialistů na provoz strojních zařízení. Absolventi se uplatňují i u hygienické služby při schvalování projektů v komunální oblasti. Předmětem výuky jsou nejen metody snižování hluku strojů, metody pasivních protihlukových opatření (tlumičů hluku a vibrací), ale i metody hodnocení hluku strojů a protihlukových opatření. V oblasti péče o životní prostředí u strojních inženýrů je problematika hluku jednou z nejzávažnějších, neboť podstatná produkce hluku (akustické energie) pochází od strojních zařízení.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Bakalářská práce

Bakalářská práce je obsahově koherentní a ucelenou odbornou písemnou prací, kterou student zpracovává samostatně v závěru studia v bakalářském studijním programu. Její zpracování odpovídá znalostem získaných během bakalářského studia. Má svědčit o odborně poučeném a metodologicky adekvátním přístupu studenta k dané problematice.

Diplomová práce

Diplomová práce prokazuje, že kandidát je schopen používat vhodné výzkumné procedury pro řešení vymezených problémů a cílů práce, organizovat primární a sekundární informace do smysluplného celku a prezentovat výsledky přijatelným stylem. Z diplomové práce musí být zřejmé, že si student prohloubil své znalosti získané během magisterského studia ve vztahu k tématu práce a že je připraven pro odborné řešení zadané problematiky.

Disertační práce

Disertační práce má charakter kvalifikační, vědecké písemné práce, ve které doktorand na základě průběžného výzkumu na zvoleném odborném problému a s využitím bohatého dokladového materiálu i vědeckých metod prokazuje schopnost a připravenost samostatně vědecky pracovat. Disertační práce má být kvalitní odborné dílo na vědecké úrovni přinášející nové poznatky; vytvářející, doplňující nebo korigující komplex znalostí a vědomostí o zákonitostech v daném oboru. Disertační práce musí obsahovat původní autorem publikované výsledky vědecké práce nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

Diplomové práce magisterského i bakalářského studijního programu řeší převážně úkoly vycházející z požadavků praxe. Jsou to projekty větracích, klimatizačních a vytápěcích systémů pro obytné, administrativní i průmyslové budovy, návrhy a konstrukční řešení protihlukových opatření u strojních zařízení, projekty a konstrukce odlučovacích a filtračních zařízení pro technologické procesy produkující škodlivé plyny a prach unikající do vnitřního ovzduší průmyslových závodů i do venkovního ovzduší. Rozšiřují se témata z oblasti alternativních zdrojů energie (solární kolektory, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla). V diplomových pracích se využívá počítačových simulačních a modelovacích metod pro energetické bilance budov a zařízení techniky prostředí i modelovacích metod počítačové mechaniky tekutin (studenti mají k dispozici počítačovou laboratoř ústavu pro výuku a aplikace simulačních počítačových metod, výuku vede v angličtině Prof. Dr. Ir. Jan Hensen z Nizozemska). Část diplomových prací je zpravidla experimentálního charakteru – zde mohou studenti využít dobré experimentální vybavení laboratoře ústavu pro experimenty z oblasti proudění, tepelné techniky, solárních zařízení, hluku (měření výměníků tepla, otopných těles, měření proudových a teplotních charakteristik vzduchotechnických výustí, měření účinnosti solárních kolektorů, měření účinnosti větracích a klimatizačních systémů ve zkušební komoře ústavu, měření hlučnosti vzduchotechnických a vytápěcích zařízení aj.).