Zápočty

Podmínky pro udělování zápočtů na Ú12116

U klasifikovaných povinností končících zkouškou se zápočet uděluje na základě aktivní účasti na cvičení a splnění požadovaného penza docházky. Zápočet u kombinované formy studia se uděluje na základě předložených kompletních materiálů ze cvičení a úspěšně absolvovaného zápočtového testu na konci semestru.

U projektů končících zápočtem se zápočet uděluje na základě aktivního přístupu k řešení zadané problematiky, odevzdání projektu v odpovídající kvalitě a absolvování přednášek odborníků z praxe. U kombinované formy studia jsou podmínky totožné s výjimkou absolvování přednášek odborníků z praxe.

U předmětů končících udělením zápočtu se zápočet uděluje na základě aktivní účasti na cvičení a splnění požadovaného penza docházky. Aby byl studentovi udělen zápočet, musí rovněž prokázat vyhovující orientaci v problematice předmětu splněním zápočtového kontrolního testu. Zápočet u kombinované formy studia se uděluje na základě úspěšně absolvovaného zápočtového testu na konci semestru.

Absolvování cvičení experimentální, resp. laboratorní povahy je podmíněno kontrolovanou domácí přípravou. Udělení zápočtu je vázáno na plnou docházku při měření jednotlivých laboratorních úloh a odevzdání všech řádně a správně vypracovaných protokolů z měření. Podmínky pro kombinovanou formu studia jsou shodné.

U předmětů experimentální, resp. laboratorní povahy, končících klasifikovaným zápočtem se postupuje podobně jako u odpovídajících předmětů končících zápočtem s tím rozdílem, že výsledné hodnocení je závislé na úrovni zpracování jednotlivých protokolů z měření a znalosti probrané problematiky.

U projektů končících klasifikovaným zápočtem se postupuje podobně jako u projektů končících zápočtem s tím rozdílem, že výsledné hodnocení je závislé na úrovni zpracování projektu.

U předmětů končících klasifikovaným zápočtem se postupuje podobně jako u předmětů končících zápočtem s tím rozdílem, že výsledné hodnocení je závislé na úrovni znalostí probrané látky.

Podmínky pro úspěšné dovršení klasifikované povinnosti či udělení zápočtu oznamuje vyučující pro daný předmět vždy na začátku semestru.

Tyto podmínky stanovil vedoucí ústavu v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
vedoucí Ústavu techniky prostředí