O ústavu

Ústav techniky prostředí navazuje na činnost Ústavu vytápění a větrání, založeném na strojní fakultě v roce 1937. Po roce 1945 se ústav přejmenoval na Ústav tepelné a zdravotní techniky, později na katedru tepelné techniky a vzduchotechniky, od r. 1970 na katedru techniky prostředí, od roku 1998 na ústav techniky prostředí. Od roku 1951 vychovávala katedra absolventy především pro profese větrání a klimatizace, vytápění, zásobování teplem a ochrana ovzduší před emisemi tuhých škodlivin. Zásluhou Prof. Ing. Dr. Jana Pulkrábka zahrnovala výuka i širší tématiku ochrany člověka v životním prostředí. V současné době působí ústav v základním i oborovém studiu na strojní fakultě. Základní vzdělání oboru je společné a užší specializace studia do některé z oblastí je založena na výběru povinně volitelných předmětů a diplomové práce. Absolventi oboru najdou uplatnění v konstrukčních a projekčních kancelářích výrobních podniků, projekčních atelierech, ve vývojových ústavech, v řídících funkcích ve výrobě i v provou zařízení techniky prostředí. Zaměstnání mohou získat i ve státních kontrolních organizacích (české inspekci životního prostředí, státní energetické inspekci, vodohospodářské inspekci, hygienické službě i státní inspekci bezpečnosti práce, okresních úřadech).

Více z historie ústavu

Vytápění a zásobování teplem


Pikto_topení_03_2014
Kromě problematiky lokálních zdrojů pro vytápění, které dnes přechází převážně na ušlechtilá paliva, je předmětem výuky především ústřední vytápění s jeho rozvody tepla a koncovými prvky. Uplatňuje se zde soubor technických řešení v sestavě: zdroj tepla (kotle, netradiční zdroje, např. sluneční kolektor, tepelné čerpadlo …) – rozvody teplonosné látky – případně akumulace tepla – otopné plochy – regulace a měření spotřeby tepla. V oboru se výrazně projevuje nutnost snižování spotřeby energie a to jak lepším tepelně technickým řešením budov, tak uplatněním moderních otopných soustav, optimálních otopných ploch včetně pokročilých systémů regulace.

Alternativní zdroje energie


Pikto_alternativní_03_2014Absolventi zvládnou návrh, optimalizaci a dimenzování zařízení k využití alternativních zdrojů energie, jako je slunce, vodna, vítr, biomasa atd. Dokážou navrhovat jak jednotlivé prvky pro využívání a transformaci energie (solární kolektory, tepelná čerpadla…), tak i kompletní systémy a aplikace. Umí také zpracovat jejich ekonomické vyhodnocení a uplatní i jejich ekologické přínosy. Výuka se také zaměřuje na akumulaci tepla, odpadní teplo a druhotné energetické zdroje. K základním znalostem absolventů celého oboru patří i zvládnutí experimentálních metod a informační techniky. V laboratořích probíhá výuka na experimentálních zařízeních, navazujících na řešení praktických i výzkumných problémů. V praxi jsou úspěšní absolventi oboru při tvorbě software pro vzduchotechniku a vytápění. Ucelené vzdělání oboru zahrnuje i předměty humanitního a ekologického charakteru (hygiena a fyziologie, pracovní prostředí).

Snižování hluku a vibrací


Pikto_hluk_03_2014
Odborná kvalifikace v této oblasti je neopominutelnou částí vzdělání techniků zabývajících se ochranou životního prostředí i projektantů vzduchotechnických a vytápěcích zařízení a umožňuje absolventům se ucházet o místo konstruktéra (projektanta) specialisty strojních zařízení. Ve výuce se uplatní metody konstrukce málo hlučných strojů i metody pasivních protihlukových opatření (tlumičů hluku a vibrací).V oblasti péče o životní prostředí u strojních inženýrů je problematika hluku jednou z nejzávažnějších, neboť podstatná produkce hluku (akustická energie) pochází od strojních zařízení.

Větrání a klimatizace


Pikto_větrání_03_2014
Studenti získávají konstrukční a projekční znalosti prvků a systémů pro zajišťování čistoty a tepelného komfortu v obytných a průmyslových objektech (byty, nemocnice, divadla, kina, obchody, restaurace a výrobní objekty zvláště ve strojírenství, energetice, hutích, chemii, zemědělství, elektrotechnice). Úprava vzduchu (filtrace, ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování) je založena na aplikacích termomechaniky a hydromechaniky. Většina zařízení je provozována v automatickém režimu. Kvalifikace v oblasti automatické regulace je důležitá zvláště u rozsáhlejších klimatizačních zařízení. V projekčních pracech (výpočtech, kreslení) se stále více uplatňuje výpočetní technika

Ochrana ovzduší


Pikto_ovzduší_03_2014
Výuka je zaměřena na konstrukci a projekci odlučovačů tuhých a plynných emisí, měření emisí a hodnocení znečištění ovzduší, včetně legislativních opatření. Ve výuce se čerpá ze zkušeností z výzkumu a vývoje na ústavu, např. z ověřování odsiřovacího zařízení polosuchou metodou, nebo z vývoje odběrového zařízení pro stanovení těžkých kovů v emisích.

Simulace budov a techniky prostředí

 

Pikto_simulace_04_2015_02Pro stanovení parametrů vnitřního prostředí využíváme počítačové simulace proudění (CFD). Naproti tomu energetické simulační programy umožňují předpovídat chování budovy nebo dopravních prostředků z různých hledisek za proměnných okrajových podmínek při zadaném průběhu venkovních klimatických podmínek, obvykle s hodinovým časovým krokem. Výpočty zahrnují tepelně-technické vlastnosti konstrukcí, stínění, spektrální a úhlové zohlednění optických vlastností oken, větrání, tepelné zisky apod. Energetickými softwary lze sledovat veškeré energetické toky nejen v budově, ale i v systému. Energetické simulační programy lze využít pro základní energetické výpočty – tepelné zátěže v létě, tepelné ztráty v zimě a potřebu energie za rok, ale rovněž pro výpočty vnitřních povrchových teplot stěn, analýzu tepelného stavu prostředí, rizika orosování apod.

Virtuální prohlídka laboratoří

 

Vedoucí ústavu

zmrhaldoc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
vedoucí ústavu
Vladimir.Zmrhal(at)fs.cvut.cz
+420 2 2435 2433
místnost B1-814

Zástupce vedoucího

bastaprof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu
Jiri.Basta(at)fs.cvut.cz
+420 2 2435 2483
místnost B1-808

Tutor ústavu

Vybíral_průkazová fotkaIng. Pavel Vybíral, Ph.D.
tutor ústavu
Pavel.Vybiral(at)fs.cvut.cz
+420 2 2435 2739
místnost C2-336

Tajemník ústavu

vavrickaIng. Roman Vavřička, Ph.D.
tajemník ústavu
Roman.Vavricka(at)fs.cvut.cz
+420 2 2435 2739
místnost B1-215

Lidé

Příjmení, jméno E-mail, Telefon Místnost
Zaměstnanci
Barták Martin, Ing., Ph.D.
tajemník pro VaV
Martin.Bartak(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2486
B1-803
Bašta Jiří, prof. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu
interní člen Vědecké rady FS
předseda oborové rady pro doktorské studium
Jiri.Basta(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2483
B1-805
Boháč Jindřich, Ing., Ph.D.
sekretář Centra technické normalizace
Jindrich.Bohac(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2488
osobní web
B1-807
Drkal František, prof. Ing., CSc.
emeritní profesor
Frantisek.Drkal(at)fs.cvut.cc
+420-22435-2480
B1-816
Gorgoňová Zina
sekretářka ústavu
Zina.Gorgonova(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2482
B1-804
Hemerka Jiří, doc. Ing., CSc. Jiri.Hemerka(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2477
B1-815
Hensen Joannes, prof. Dr. Ir. Joannes.Hensen(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2489
B1-818
Kučera, Miroslav, Ing., Ph.D.
správce laboratoří
Miroslav.Kucera(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2739
B1-817
Králíček Jan, Ing. Jan.Kralicek(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2599
B1-215
Lain Miloš, Ing., Ph.D. Milos.Lain(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2586
B1-808
Mareš Luděk, Ing.
Ludek.Mares(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2479
B1-217
Matuška Tomáš, doc. Ing., Ph.D. Tomas.Matuska(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2481
osobní web
B1-806
Nový Richard, doc. Ing., CSc.
Richard.Novy(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2478
B1-217
Šulc Vladimír Ing., Ph.D.
Vladimir.Sulc(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2599
B1-215
Vavřička Roman, Ing., Ph.D.
tajemník ústavu
Roman.Vavricka(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2739
B1-817
Vybíral Pavel, Ing., Ph.D.
tutor ústavu
Pavel.Vybiral(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2486
B1-803
Zelenský Petr, Ing., Ph.D.

Petr.Zelensky(at)fs.cvut.cz
+420-22435-5637
B1-802
Zavřel Vojtěch, Ing., Ph.D. Vojtech.Zavrel(at)fs.cvut.cz
+420-22435-5637
B1-802
Zmrhal Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí ústavu 
Vladimir.Zmrhal(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2433
osobní web
B1-814
Doktorandi
Červený Ondřej, Ing Ondrej.Cerveny(at)fs.cvut.cz C2-336
Červín Radek, Ing. Radek.Cervin(at)fs.cvut.cz C2-336
Chandra Pal Yogender, MSc YogenderPal.Chandra(at)fs.cvut.cz C2-336
Legner Tomáš, Ing. Tomas.Legner(at)fs.cvut.cz C2-336
Novotný Jiří, Ing. Jiri.Novotny(at)fs.cvut.cz C2-336
Šafránek Jan, Ing. Jan.Safranek(at)fs.cvut.cz C2-336
Šimek Jakub, Ing. Jakub.Simek(at)fs.cvut.cz C2-336
Externisté
Lajčíková Ariana, MUDr., CSc. ariana.lajcikova(at)szu.cz
Schwarzer Jan, Ing., Ph.D. schwarzer(at)sasprojekt.cz
Straka Tomáš, Ing., Ph.D. tomas.straka(at)cvut.cz
Šourek Bořivoj, Ing., Ph.D. Borivoj.Sourek(at)cvut.cz
Hojer Ondřej, Ing., Ph.D. ondrej.hojer(at)kotrbaty.cz