O ústavu

Ústav techniky prostředí navazuje na činnost Ústavu vytápění a větrání, založeném na strojní fakultě v roce 1937. Po roce 1945 se ústav přejmenoval na Ústav tepelné a zdravotní techniky, později na katedru tepelné techniky a vzduchotechniky, od r. 1970 na katedru techniky prostředí, od roku 1998 na ústav techniky prostředí. Od roku 1951 vychovávala katedra absolventy především pro profese větrání a klimatizace, vytápění, zásobování teplem a ochrana ovzduší před emisemi tuhých škodlivin. Zásluhou Prof. Ing. Dr. Jana Pulkrábka zahrnovala výuka i širší tématiku ochrany člověka v životním prostředí. V současné době působí ústav v základním i oborovém studiu na strojní fakultě. Základní vzdělání oboru je společné a užší specializace studia do některé z oblastí je založena na výběru povinně volitelných předmětů a diplomové práce. Absolventi oboru najdou uplatnění v konstrukčních a projekčních kancelářích výrobních podniků, projekčních atelierech, ve vývojových ústavech, v řídících funkcích ve výrobě i v provou zařízení techniky prostředí. Zaměstnání mohou získat i ve státních kontrolních organizacích (české inspekci životního prostředí, státní energetické inspekci, vodohospodářské inspekci, hygienické službě i státní inspekci bezpečnosti práce, okresních úřadech).

Více z historie ústavu

Vytápění a zásobování teplem


Pikto_topení_03_2014
Kromě problematiky lokálních zdrojů pro vytápění, které dnes přechází převážně na ušlechtilá paliva, je předmětem výuky především ústřední vytápění s jeho rozvody tepla a koncovými prvky. Uplatňuje se zde soubor technických řešení v sestavě: zdroj tepla (kotle, netradiční zdroje, např. sluneční kolektor, tepelné čerpadlo …) – rozvody teplonosné látky – případně akumulace tepla – otopné plochy – regulace a měření spotřeby tepla. V oboru se výrazně projevuje nutnost snižování spotřeby energie a to jak lepším tepelně technickým řešením budov, tak uplatněním moderních otopných soustav, optimálních otopných ploch včetně pokročilých systémů regulace.

Alternativní zdroje energie


Pikto_alternativní_03_2014Absolventi zvládnou návrh, optimalizaci a dimenzování zařízení k využití alternativních zdrojů energie, jako je slunce, vodna, vítr, biomasa atd. Dokážou navrhovat jak jednotlivé prvky pro využívání a transformaci energie (solární kolektory, tepelná čerpadla…), tak i kompletní systémy a aplikace. Umí také zpracovat jejich ekonomické vyhodnocení a uplatní i jejich ekologické přínosy. Výuka se také zaměřuje na akumulaci tepla, odpadní teplo a druhotné energetické zdroje. K základním znalostem absolventů celého oboru patří i zvládnutí experimentálních metod a informační techniky. V laboratořích probíhá výuka na experimentálních zařízeních, navazujících na řešení praktických i výzkumných problémů. V praxi jsou úspěšní absolventi oboru při tvorbě software pro vzduchotechniku a vytápění. Ucelené vzdělání oboru zahrnuje i předměty humanitního a ekologického charakteru (hygiena a fyziologie, pracovní prostředí).

Snižování hluku a vibrací


Pikto_hluk_03_2014
Odborná kvalifikace v této oblasti je neopominutelnou částí vzdělání techniků zabývajících se ochranou životního prostředí i projektantů vzduchotechnických a vytápěcích zařízení a umožňuje absolventům se ucházet o místo konstruktéra (projektanta) specialisty strojních zařízení. Ve výuce se uplatní metody konstrukce málo hlučných strojů i metody pasivních protihlukových opatření (tlumičů hluku a vibrací).V oblasti péče o životní prostředí u strojních inženýrů je problematika hluku jednou z nejzávažnějších, neboť podstatná produkce hluku (akustická energie) pochází od strojních zařízení.

Větrání a klimatizace


Pikto_větrání_03_2014
Studenti získávají konstrukční a projekční znalosti prvků a systémů pro zajišťování čistoty a tepelného komfortu v obytných a průmyslových objektech (byty, nemocnice, divadla, kina, obchody, restaurace a výrobní objekty zvláště ve strojírenství, energetice, hutích, chemii, zemědělství, elektrotechnice). Úprava vzduchu (filtrace, ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování) je založena na aplikacích termomechaniky a hydromechaniky. Většina zařízení je provozována v automatickém režimu. Kvalifikace v oblasti automatické regulace je důležitá zvláště u rozsáhlejších klimatizačních zařízení. V projekčních pracech (výpočtech, kreslení) se stále více uplatňuje výpočetní technika

Ochrana ovzduší


Pikto_ovzduší_03_2014
Výuka je zaměřena na konstrukci a projekci odlučovačů tuhých a plynných emisí, měření emisí a hodnocení znečištění ovzduší, včetně legislativních opatření. Ve výuce se čerpá ze zkušeností z výzkumu a vývoje na ústavu, např. z ověřování odsiřovacího zařízení polosuchou metodou, nebo z vývoje odběrového zařízení pro stanovení těžkých kovů v emisích.

Simulace budov a techniky prostředí

 

Pikto_simulace_04_2015_02Pro stanovení parametrů vnitřního prostředí využíváme počítačové simulace proudění (CFD). Naproti tomu energetické simulační programy umožňují předpovídat chování budovy nebo dopravních prostředků z různých hledisek za proměnných okrajových podmínek při zadaném průběhu venkovních klimatických podmínek, obvykle s hodinovým časovým krokem. Výpočty zahrnují tepelně-technické vlastnosti konstrukcí, stínění, spektrální a úhlové zohlednění optických vlastností oken, větrání, tepelné zisky apod. Energetickými softwary lze sledovat veškeré energetické toky nejen v budově, ale i v systému. Energetické simulační programy lze využít pro základní energetické výpočty – tepelné zátěže v létě, tepelné ztráty v zimě a potřebu energie za rok, ale rovněž pro výpočty vnitřních povrchových teplot stěn, analýzu tepelného stavu prostředí, rizika orosování apod.

Vedoucí ústavu

zmrhaldoc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
vedoucí ústavu
Vladimir.Zmrhal(at)fs.cvut.cz
+420 2 2435 2433
místnost B1-814

Zástupce vedoucího

bastaprof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu
Jiri.Basta(at)fs.cvut.cz
+420 2 2435 2483
místnost B1-808

Tutor ústavu

Vybíral_průkazová fotkaIng. Pavel Vybíral, Ph.D.
tutor ústavu
Pavel.Vybiral(at)fs.cvut.cz
+420 2 2435 2739
místnost C2-336

Tajemník ústavu

vavrickaIng. Roman Vavřička, Ph.D.
tajemník ústavu
Roman.Vavricka(at)fs.cvut.cz
+420 2 2435 2739
místnost B1-215

Lidé

Příjmení, jméno E-mail, Telefon Místnost
Zaměstnanci
Barták Martin, Ing., Ph.D.
tajemník pro VaV
Martin.Bartak(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2486
B1-803
Bašta Jiří, prof. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu
interní člen Vědecké rady FS
předseda oborové rady pro doktorské studium
Jiri.Basta(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2483
B1-805
Boháč Jindřich, Ing., Ph.D.
sekretář Centra technické normalizace
Jindrich.Bohac(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2488
osobní web
B1-807
Drkal František, prof. Ing., CSc.
emeritní profesor
Frantisek.Drkal(at)fs.cvut.cc
+420-22435-2480
B1-816
Gorgoňová Zina
sekretářka ústavu
Zina.Gorgonova(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2482
B1-804
Hemerka Jiří, doc. Ing., CSc. Jiri.Hemerka(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2477
B1-815
Hensen Joannes, prof. Dr. Ir. Joannes.Hensen(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2489
B1-818
Kučera, Miroslav, Ing., Ph.D.
správce laboratoří
Miroslav.Kucera(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2739
B1-817
Králíček Jan, Ing. Jan.Kralicek(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2599
B1-215
Lain Miloš, Ing., Ph.D. Milos.Lain(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2586
B1-808
Mareš Luděk, Ing.
Ludek.Mares(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2479
B1-217
Matuška Tomáš, doc. Ing., Ph.D. Tomas.Matuska(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2481
osobní web
B1-806
Nový Richard, doc. Ing., CSc.
Richard.Novy(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2478
B1-217
Šulc Vladimír Ing., Ph.D.
Vladimir.Sulc(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2599
B1-215
Vavřička Roman, Ing., Ph.D.
tajemník ústavu
Roman.Vavricka(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2739
B1-817
Vybíral Pavel, Ing., Ph.D.
tutor ústavu
Pavel.Vybiral(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2486
B1-803
Zelenský Petr, Ing., Ph.D.

Petr.Zelensky(at)fs.cvut.cz
+420-22435-5637
B1-802
Zavřel Vojtěch, Ing., Ph.D. Vojtech.Zavrel(at)fs.cvut.cz
+420-22435-5637
B1-802
Zmrhal Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí ústavu 
Vladimir.Zmrhal(at)fs.cvut.cz
+420-22435-2433
osobní web
B1-814
Doktorandi
Červený Ondřej, Ing Ondrej.Cerveny(at)fs.cvut.cz C2-336
Červín Radek, Ing. Radek.Cervin(at)fs.cvut.cz C2-336
Chandra Pal Yogender, MSc YogenderPal.Chandra(at)fs.cvut.cz C2-336
Legner Tomáš, Ing. Tomas.Legner(at)fs.cvut.cz C2-336
Novotný Jiří, Ing. Jiri.Novotny(at)fs.cvut.cz C2-336
Šafránek Jan, Ing. Jan.Safranek(at)fs.cvut.cz C2-336
Šimek Jakub, Ing. Jakub.Simek(at)fs.cvut.cz C2-336
Externisté
Lajčíková Ariana, MUDr., CSc. ariana.lajcikova(at)szu.cz
Schwarzer Jan, Ing., Ph.D. schwarzer(at)sasprojekt.cz
Straka Tomáš, Ing., Ph.D. tomas.straka(at)cvut.cz
Šourek Bořivoj, Ing., Ph.D. Borivoj.Sourek(at)cvut.cz
Hojer Ondřej, Ing., Ph.D. ondrej.hojer(at)kotrbaty.cz