Kurz Vytápění 2019

Anotace kurzu: Kurz Vytápění pořádaný v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vytápění. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, experimentální měření, projekt a samostatné studium). Kurz je koncipován jako plně výukový, a tak jeho nedílnou součástí bude i zpracování projektu vytápění, který bude v průběhu kurzu konzultován s přednášejícími a na závěr kurzu obhajován.

Účastníci kurzu získají po úspěšném obhájení projektu osvědčení o absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní.

Témata odborných přednášek:

Vnitřní tepelné prostředí, Tepelné bilance vytápěného prostoru, Základy větrání, Potřeba tepla a paliva, Otopné soustavy, Návrh otopných soustav, Pojistné a zabezpečovací zařízení, Otopné plochy, Sálavé vytápění, Zdroje tepla, Centralizované zásobování teplem, Kotelny, Spalovací vzduch, odtah spalin, komíny, Navrhování systémů přípravy TV, Regulace a hydraulika OS, Solární tepelné soustavy, Tepelná čerpadla, Hodnocení TČ a solárních soustav, Experimentální metody, Projekt.

Podrobná osnova

Kurz je dvousemestrální. V každém semestru budou realizovány čtyři třídenní přednáškové bloky, které jsou sestaveny v těchto termínech:

Výuka v zimním semestru (září – prosinec 2019):
9. 9. až 11. 9., 7. 10. až 9. 10., 4. 11. až 6. 11., 2. 12. až 4. 12. 2019

Výuka v letním semestru (přesunuta z důvodu epidemické situace na říjen – listopad 2020):
6. 10. až 8. 10. a 3.11 až 5.11 2020

Odborný garant kurzu: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

Organizační garant kurzu: Ing. Roman Vavřička, Ph.D.


Pokyny pro zájemce:

Přihlášku vyplňte přes aplikaci https://czv.cvut.cz/profesni.php
Uzávěrka přihlášek je 20. 8. 2019.
Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen kapacitou přednáškové místnosti.

Účastnický poplatek činí 25 000 Kč (vč. DPH).

Poplatek za kurz uhraďte na účet Fakulty strojní ČVUT v Praze, nejpozději do 1. září 2019. Číslo účtu je 19-5505030267/0100, variabilní symbol pro platbu se vygeneruje po vyplnění přihlášky (2477 + pětimístné ID), konstantní symbol 308, Komerční banka Praha 6. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

S každým z účastníků bude sepsána smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání, kterou účastníci obdrží na první hodině výuky. Pokud kurz ze závažných důvodů nebude otevřen, sdělí pořadatel přihlášeným nový termín konání a vrátí jim vložené finanční prostředky.