Kurz Klimatizace a větrání 2017

CZV_2017_01Témata přednášek: Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Měření při předávání VZT zařízení do provozu. Energetická náročnost VZT. Současné trendy v provozování TZB. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov. Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru. Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Navrhování klimatizačních systémů. Vlhčení a odvlhčování vzduchu. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy. Klimatizace administrativních budov. Sálavé chladicí systémy. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace. Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven. Zařízení pro odvod kouře a tepla. MaR vzduchotechnických systémů. Filtrace pro VZT zařízení. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest. ZZT a jeho ekonomie. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB. Rozvody tepla a chladu. Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.

Přednášející: Ing. P. Andres, Ing. M. Barták, Ph.D., prof. Ing. F. Drkal, CSc., Ing. V. Förster, Ing. J. Frýba, doc. Ing. J. Hemerka, CSc., Ing. O. Hojer, Ph.D., Ing. F. Hucl, Ing. J. Hvížďala, Ing. M. Kadlec, prof. Ing. Kic, CSc., Ing. M. Kotrbatý, Ing. J. Kraus, Ing. M. Kučera, Ph.D., Ing. M. Lain, Ph.D., Ing. L. Mareš, Ing. Z. Mathauserová, Ing. K. Matějíček, Ing. J. Matějka, Ing. D. Morávek, doc. Ing. R. Nový, CSc., Ing. J. Petlach, prof. Ing. J. Petrák, CSc., Ing. S. Toman, Ing. S. Trepka, Ing. K. Schwarz, Ing. J. Schwarzer, Ph.D., Ing. V. Šimánek, Ing. Z. Zikán, doc. Ing. V. Zmrhal, Ph.D.

Odborný garant: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Organizační garant: Ing. Marek Mádr

Termíny výuky: Výuka probíhá formou 4 třídenních soustředění v každém semestru
1. semestr
20.– 22. 2. 2017         20.–22. 3. 2017             18.–20. 4. 2017             15.–17. 5. 2017
2. semestr
11.–13. 9. 2017          9.–11. 10. 2017             6.– 8. 11. 2017              4.– 6. 12. 2017

Rozvrh výuky: 2. semestr, Podrobná osnova kurzu

Cena kurzu: 23 000 Kč pro členy STP, 24 000 Kč pro nečleny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rozsah výuky: Celkem 192 hodin

Místo výuky: Výuka probíhá na Fakultě strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 Dejvice, v prostorách technologického centra

Informace: Zájemci se mohou informovat na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2433).

Kurz bude zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Předpokládané hodnocení vzdělávacího programu.

Zakončení: Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Pořadatel Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978


Pokyny pro zájemce: Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 3. 2. 2017 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz. Můžete rovněž využít on-line přihlášky na www.stpcr.cz

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.