Rámcová témata disertačních prací pro 2019/2020

RÁMCOVÁ TÉMATA PRO DOKTORSKÉ STUDIUM

zahajované ve školním roce 2019/2020

(specializace a školitelé)

LIST OF DOCTORAL THESIS TOPICS

offered for the academic year 2019/2020

(specialisation and supervisors)

 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ

(ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

 

Školitel: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.                
Propojení zdroje tepla a spotřebitelských okruhů prostřednictvím hydraulické centrály

– Connection of heat source with consumer circuits via the hydraulics central

Využití sálavých panelů pro chlazení

– Application of radiant strips for cooling

Využití konvekčního tepla uvolňovaného plynovými zářiči

– Utilization of convective heat released from gas emitters

 

Školitel: prof. Dr. Ir. Jan Hensen- školitel specialista: Ing. Martin Barták, Ph.D.
V současné chvíli není žádná volná pozice

No vacancies at the moment

Školitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Přenos tepla na povrchu obálky budovy

– Teoretický a experimentální výzkum přenosu tepla na fasádních a střešních energetických prvcích budovy.

Energetické systémy se sezónní akumulací

– Energy systems with a seasonal storage

 

Školitel: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. – školitelé specialisté: doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.
Průmyslová filtrace u spalování biopaliv kyslíkem ve fluidní vrstvě

– Industrial filtration for biomass oxyfuel fluid combustion

Školitel: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Kondenzace vodní páry na chladiči vzduchu

– Water Vapour Condensation on Cooling Coil

Získávání vody ze vzduchu na lamelových výměnících se silikagelovým povrchem

– Water Extraction on Flat Plate Heat Exchangers with Silica Gel

Školitel: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. – školitel specialista: Ing. Martin Barták, Ph.D.
Zpětné získávání tepla a vlhkosti v rotačních regeneračních výměnících

– Heat and Moisture Recovery in Rotary Heat Exchangers

Školitel: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. – školitel specialista: Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Hluk instalačních rozvodů v budovách

– Noise of Distribution Systems in Buildings